Saýt boýunça gözleg
      Daily news
Biz hakda Täzelikler Makalalar Hukuk we azatlyklar Hasabatlar we dokumentler Dissident Forum  
Main Page Sitemap Write e-mail  English version Türkmen version
 
Makalalar | Garagöz Işan Pages: 1 
 

Medeni-köpçülik zorlugy
09.01.2011
Medeniýet we tele-radio gepleşikler ministrligi 7-nji ýanwarda Ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet we sungat wekilleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetrimeklige bagyşlanan maslahat geçirdi.
 

Propaganda krizisi
03.04.2010
Aşgabadyň Teke bazarynda obadaşym Atabaý aga duşdy. Ol mekdepde dil-edebiýatdan sapak bererdi. Köpden bäri bir-biregi görmämizsoň gadyrly görüşdik. Ýaşuly birsellem elimi goýbermän, ýüzüme seredip durdy. Soňam, Garagöz, bu dogrudanam senmi? diýdi. Men, bu dogrudanam men, Atabaý aga diýdim. Sag-gurgun işläp ýörmüň, öý-içeriň gurgunçylykmy? diýip, goja içgin sorady. Şükür, gowulyk. Özüňiz nähili? diýdim. Ol ýylgyryp, gowy diýen manyda baş atdy. Ýöne men goja mugallymyň gözlerinden, seredişinden bir zatlar barada gürleşesiniň gelýänini bilip, ony öýe çaýa çagyrdym.
 

Atalar we ogullar
Hekaýa
15.01.2010
Adatda bolşy ýaly, Atadurdy Gulmedowiç bu günem işden giç geldi. - Kaka, entegem ýataňokmy? Sagat 1-den işleýär ahyryn diýip, Atadurdy Gulmedowiç kakasynyň ýarym açyk goýlan gapysyndan boýnuny uzadyp seslendi.
 

Ýurtdan gaçmagyñ täze usuly
06.01.2010
Bu waka geçen tomusda boldy. Daşary ýurt firmasynda işleýän dostumy Londona ugratmak üçin Aşgabadyñ uçar meýdanyna bardym. Dostum bir aýlyk dil kursuna barýardy we otus günläp bir londonly maşgalanyñ öýünde ýaşamalydy. Onsoñ ol aýraportuñ işiginde düşür-de, yzyña dolanaý diýse-de etmän, goşlaryny göterişip, bilet barlanýan ýere çenli eltişdim. Bilet barlanýan ýeriñ beýleräginde bir adam, ogly bolara çemeli, elgoşy bilen pasport barlagyna ugran ýaş ýigide gaty-gaty gürläp sargyt edýärdi:
 

Has köp öwgi gerekmi?
27.12.2009
Türkmende Köprüde düýäniñ ulusy taýak iýer diýen söz bar. Bu pähimi indi Köprüde metbugatyñ ulusy taýak iýer diýip üýgetseñ-de bolman durjak däl. Sebäbi soñky ýyllar Türkmenistanda köplenç metbugat ýolbaşçylaryna käýinç ýa duýduryş berilýär. Nämemiş, olaryñ işinde kemçilik barmyş. Has takygy, metbugat beýik täzeden galkynyş eýýamynyñ gazananlaryny doly hem dogry şöhlelendirip bilmeýärmiş.
 
Pages: 1 
 
 
19.12.2010, 09:07
Köpartiýalylyk aladasy

27.02.2010, 09:34
Duşuşykdan soňky duşuşyk

 
Archive
 
Mail list
Galleries
 
 
Partners
 
 
 
FreedomForSale
 
Follow us on Twitter
 
 
@Mail.ru
Rambler's Top100Rambler's Top100
 
 
© Türkmenistanyñ Hronikasy 2009 - 2018