Saýt boýunça gözleg
      Daily news
Biz hakda Täzelikler Makalalar Hukuk we azatlyklar Hasabatlar we dokumentler Dissident Forum  
Main Page Sitemap Write e-mail Русская версия English version Türkmen version
 
Türkmenistanda rewolýusiýa bolarmy?
Dowamy


25.01.2011
Gyrgyzystanda hem, Tunisde hem korrupsiýa çümen prezidentler halk gazaby, oppozisiýanyň guramaçylykly işi netijesinde häkimiýetden çetleşdirildi. Emma Türkmenistanda ne gahar-gazaba çykýan halk, ne-de guramaçylykly oppozisiýa bar. Şeýle ýagdaýda rewolýusiýa barada gürrüň etmek ir dälmi?
From other Mass-Media
 
 
Türkmenistanda rewolýusiýa bolarmy?


18.01.2011
Musulman dünýäsinde halklar oýanýar, prezidentler bolsa ýatyp bilmeýär. Gazagystanyň parlamentiniň 14-nji ýanwarda prezidentiň ygtyýarlygyny uzaltmak üçin Konstitusiýa girizilen düzedişi tassyklamagy hem şu ýagdaý bilen bagly. Ýogsa, prezident Nursoltan Nazarbaýew biraz öň özüniň prezidentlik möhletiniň referendum arkaly uzaldylmagyna garşy çykypdy. Indi, Konstitusiýa gririzilen düzediş esasynda, Nazarbaýewiň prezidentlik möhleti 2020-nji ýyla çenli uzaldylyp biler.
Medeni-köpçülik zorlugy


09.01.2011
Medeniýet we tele-radio gepleşikler ministrligi 7-nji ýanwarda Ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet we sungat wekilleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetrimeklige bagyşlanan maslahat geçirdi.
   
   
Nyýazowyň “işi” ýaşaýar we ýeňýär


19.12.2010
G. Berdimuhammedow dört ýyl çemesi mundan öň, gümürtik ýagdaýda tarpa-taýyn ýogalan S. Nyýazowyň ýerine “alternatiw esasda prezident saýlananda”, onuň içeri we daşary syýasatyny gyşarnyksyz dowam etdirmegi wada beripdi. Şondan bäri geçen wagt Berdimuhammedowyň “öz sözüniň eýesidigini” görkezdi. Ýogsa, hyýalbentler onuň türkmen Nikita Hruşewi bolmagyny hem S. Nyýazowy paş etmegini arzuwlapdy.
Aman KGB-niň dynç güni
Ýarym dokumental hekaýa

Aman KGB aýaly bilen ogluny daş işige çenli ugradyp, gapyny içinden ýapdy-da, ylgap baryp, gizläp goýan sapançasyny barlady. Ol öýde ýeke galdygy sapançasyny barlaýardy. Sapançasynyň bukan ýerinde durandygyny görse, onuň ýüregi ýerine gelen ýaly bolýardy. Eger hemişe ýanyna sapança göterip bilsedi, ol onda gapyl galaryn öýdüp beýle dowla düşmese-de düzmezdi...
   
   
Form other Mass-media
 
 
19.12.2010, 09:07
Köpartiýalylyk aladasy

27.02.2010, 09:34
Duşuşykdan soňky duşuşyk

 
Archive
 
Mail list
Galleries
 
 
Partners
 
Форум
 
Центр экстремальной журналистики
 
FreedomForSale
 
Follow us on Twitter
 
 
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100Rambler's Top100
 
 
© Türkmenistanyñ Hronikasy 2009 - 2018